>> ดูภาพบรรยากาศฟุตบอลเพื่อการกุศล ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนที่ 1

>> ดูภาพบรรยากาศฟุตบอลเพื่อการกุศล ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตอนที่ 2